Ubezpieczenia

2

Ubezpieczenia komunikacyjne

Za sprawą ubezpieczeń komunikacyjnych mamy możliwość zabezpieczenia naszego pojazdu na wypadek różnego rodzaju przykrych zdarzeń. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

OC – ubezpieczenia, które zobowiązuje ubezpieczyciela do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód innym osobom przez ubezpieczonego. Jest to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń, które zawierane są na okres dwunastu miesięcy i jego celem jest ochrona interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

AC – (Autocasco) to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od kradzieży, bądź od skutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Znajduje się w grupie dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które są zawierane na okres dwunastu miesięcy. Celem tego ubezpieczenia jest wypłata odszkodowania, gdy:

 • sami ponosimy winę za uszkodzenie samochodu,
 • sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
 • uszkodzenia powstały w efekcie działania żywiołów( np. powodzi, wybuchu, pożaru)
 • pojazd został skradziony.

NNW –ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dobrowolne i zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki, które miały miejsce na terenie RP oraz poza jej granicami. Jego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Tym ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie, a świadczenia wypłacane są niezależnie od tych przysługujących z polisy OC czy też innych zawartych umów NNW.

Assistance – ubezpieczenie, które polega na doraźnej pomocy kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym.

Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym w przypadku wyjazdu za granicę. Polisa pokrywa szkody, które powstały w skutek ruchu pojazdów oraz zapewnia, że w razie wyrządzenia szkody obywatelowi innego państwa, uprawniony zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na podstawie obowiązujących, miejscowych przepisów prawa. Regulacje te obowiązują na terenie krajów należących do systemu Zielonej Karty.

5Ubezpieczenie majątkowe jest najodpowiedniejszą formą troski o dobro ludzkie, które często zdobywane jest wysiłkiem wielu pokoleń. Docenia kreatywność i pracę, dzięki któremu wiele ludzi może zachować nienaruszoną stabilność życia.

Ubezpieczania majątkowe powstały z myślą o bezpieczeństwie człowieka. Z jednej strony chronią przed kosztami finansowymi wiążącymi się ze zniszczeniem lub utratą majątku, a z drugiej zabezpieczające interesy osób, które wskutek złego losu mogą zostać poszkodowane. Szczególny rodzaj ochrony wyodrębnia w sobie ubezpieczenia: mienia jak i odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:

 • mienia (własności i innych praw majątkowych)
 • odpowiedzialności cywilnej.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 • Ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami
 • Ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Ubezpieczenia NNW
 • Ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO)
 • Ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu
 • Ubezpieczenia utraty zysku
 • Ubezpieczenia finansowe

Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia finansowe
 stanowią specyficzną grupę ubezpieczeń, a tym, co odróżnia je od innych grup jest źródło ryzyka, tkwiące w procesach ekonomicznych i siłach rynku, jakim podlega każdy podmiot gospodarczy.

1Podstawowym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.

Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • ubezpieczenia ochronne
 • ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe
 • ubezpieczenia oszczędnościowe


Do każdej z grup można zwykle dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie opłacania składki - w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają nadal wszystkie warunki umowy,
 • ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne - w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca Ci świadczenie w wysokości określonej w polisie.

Ważący wpływ na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają takie czynniki jak: wiek, płeć stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Czynniki te wpływają na koszt ryzyka. Generalnie jeżeli jesteś młody, zdrowy, wykonujesz pracę biurową, niewiele jeździsz samochodem, nie palisz, nie pijesz, wybrałeś ubezpieczenie terminowe na życie na 5 lat z niską sumą ubezpieczenia, to zapłacisz bardzo niewiele.

Kalkulacja składki to domena działu zwanego underwritingiem. Z indywidualnie staryfikowanej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty związane z zawarciem i administrowaniem polisą. Najwyższe są w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka, jakie ponosi w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia (wypłata może nastąpić nawet zaraz po zapłaceniu pierwszej składki).

Składka pozostała po odjęciu wymienionych kosztów, jest alokowana, czyli inwestowana. Towarzystwo dzieli się wypracowanymi zyskami i w określonej proporcji dopisuje je do wartości polisy. Jak wyraźnie widać błędem jest myślenie, że wszystkie wpłacane pieniądze przeznaczane są na pomnażanie naszego kapitału. Towarzystwa ubezpieczeniowe to nie banki, tu w pierwszej kolejności płaci się za ochronę życia.

Firmy ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie szereg produktów przeznaczonych dla służby zdrowia. Są to specjalne pakiety ubezpieczeniowe dla praktyk lekarskich, przychodni, gabinetów oraz ubezpieczenia w życiu prywatnym. Wiele z nich zapewnia szeroką ochronę na bardzo rozsądnych warunkach. Naszym zadaniem jest wyszukać i dopasować je do Państwa potrzeb.

 

OC lekarzy, ZOZ-ów, farmaceutów i osób wykonujących zawody medyczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne.

W naszej ofercie znajda Państwo ubezpieczenia OC lekarzy oraz osób wykonujących zawody medyczne. Są to zarówno ubezpieczenia dobrowolne jak i obowiązkowe. Sumy gwarancyjne do 4 mln złotych i powyżej.

Oferujemy ochronę w ramach:

 • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Rozp. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2019 r.; Dz.U. z 2019 r, poz.866"

 • dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarzy oraz podmiotów leczniczych zapewniającego ochronę ubezpieczeniową w zakresie nie objętym ubezpieczeniami obowiązkowymi np. ubezpieczenia nadwyżkowe tj. ponad minimalne sumy gwarancyjne ustalone w ubezpieczeniach obowiązkowych czy rozszerzenie o szkody powstałe wskutek dermatologii estetycznej czy chirurgii plastycznej

Ubezpieczenia gabinetów, przychodni, praktyk lekarskich

Specjalne pakiety dla lekarzy na ubezpieczenia gabinetów, praktyk lekarskich, przychodni.

Indywidualna praktyka lekarska, to często więcej niż sama osoba lekarza. To również gabinet i jego kosztowne wyposażenie. To pomocniczy personel medyczny, przystosowany lokal, specjalistyczna aparatura, samochód i wszystko co wiąże się z prowadzeniem przez lekarza swojej działalności. Ten majątek, warsztat pracy lekarza, nie może pozostawać bez odpowiedniego ubezpieczenia! Czasem niepotrzebna oszczędność na wykupie polisy może w wypadku szkody doprowadzić do powaznych problemów. Sprzęt medyczny nie należy do najtańszych. Jego odtworzenie w przypadku kradziezy, zalania czy pożaru to wielki wydatek i obciążenie dla budżetu.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zdają sobie z tego sprawę, dlatego też przygotowują specjalnie dla lekarzy pakiety ubezpieczeniowe, dzięki którym kompleksowo i znacznie taniej można ubezpieczyć gabinet i majątek prywatny. Powiemy Państwu co one zawierają i na które warto się skusić.

Posiadamy w ofercie pakiety ubezpieczeniowe różnych firm, z których najlepsze dopasujemy do Państwa potrzeb.

Ubezpieczenia dla aptek, aptekarzy, farmaceutów i techników farmacji

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń, z wielu towarzystw, przeznaczonych dla aptek i farmaceutów.

Należą do nich zarówno ubezpieczenia OC zawodowego jak i bardzo atrakcyjne pakiety ubezpieczeń majątkowych. Podobnie jak dla lekarzy posiadamy interesujące oferty ubezpieczeń dla farmaceutów i właścicieli aptek w życiu prywatnym.

Wyspecjalizowane pakiety zapewniają ochronę ubezpieczeniową farmaceutom i ich klientom jak również dają pełne zabezpieczenie rzeczy ruchomych i nieruchomości związanych z pełnioną działalnością.